bodytobody线上

bodytobody线上

盖水火和平则举,有水无火,有热者,亦不举也,参痿门自明。先生号血数斗,伟躯者骨立矣。

今本编注成,先后翻阅,皆本先生胸臆,故不敢僭为己有。如手太阴脉动中府、云门、天府、侠白;手阳明脉动合谷、阳溪;足阳明脉动冲阳、大迎、人迎、气冲;足太阴脉动箕门、冲门;手少阴脉动极泉;手太阳脉动天窗;足太阳脉动委中;足少阴脉动太溪、阴谷;手厥阴脉动劳宫;手少阳脉动禾;足少阳脉动下关、听会;足厥阴脉动太冲、五里、阴廉之类。

或不时手臂麻疼,状如风湿。有胃气而合时,便是平脉。

 肝火乘心,则动而惊。大抵服药,须临卧在床,用熟水一口许,咽下便卧。

久患肠风便血,服之除根。若脉不及四至,名曰迟。

今惟取手太阴寸口动脉,决诸病之死生吉凶者,何耶?声哑形羸者,劳瘵,肺有疮也。

Leave a Reply